Saltar apartados
 • UA
 • IUIEG
 • Experta/expert en violència de gènere: un enfocament interdisciplinari

Experta/expert en violència de gènere: un enfocament interdisciplinari

TÍTOL PROPI

 
Curs 2020/2021

Duració del curs:
del 28 de setembre de 2020 al 12 de febrer de 2021

20 crèdits ECTS
Modalitat en línia

Examen presencial si la situació sanitària el permet o en versió en línia en cas contrari

DESCRIPCIÓ I ESTRUCTURA

 • El Títol d'Experta/Expert en Violència de Gènere: un enfocament Interdisciplinari de l'IUIEG s'imparteix en línia a través de la plataforma Moodle UA. L'accés a Moodle UA es fa a través d'UACloud.
 • El Títol consta de 20 crèdits ECTS distribuïts de la forma següent:
  • Assignatures obligatòries: 20 crèdits (Veure pla d'estudis)
  • Assignatures optatives: no hi ha
 • Dates de realització:
  • Inici classes:  28/09/2020
  • Final classes: 12/02/2021 
 • Nombre màxim d'alumnat: 20

DIRECCIÓ I COORDINACIÓ

PROFESSORAT

 • Professorat de la UA:
  • Irene Bajo García (Dept. Dret del Treball i de la Seguretat Sòcial)
  • Rocío Diez Ros (Dept. Didàctica General i Didàctiques Específiques)
  • Eva Espinar Ruiz (Dept. Sociologia II)
  • María del Mar Galindo Merino (Dept. Filologia Espanyola, Lingüística General i Teoria de la Literatura)
  • Natalia Papí Gálvez (Dept. Comunicació i Psicologia Social)
  • Ana Isabel Gutiérrez Hervás (Dept. Infermeria)
  • Ana Rosser Limiñana (Dept. Comunicació i Psicologia Social)
  • María del Carmen Marimón Llorca (Dept. Filologia Espanyola, Lingüística General i Teoria de la Literatura)
  • Marta Martín Llaguno (Dept. Comunicació i Psicologia Social)
  • Alicia Martínez Sanz (Dept. Psicologia Evolutiva i Didàctica)
  • Gladys Merma Molina (Dept. Didàctica General i Didàctiques Específiques)
  • Isabel Santamaría Pérez (Dept. Filologia Espanyola, Lingüística General i Teoria de la Literatura)
  • Concepción Torres Díaz (Dept. Estudis Jurídics de l'Estat)
  • Esther Villegas Castrillo (Dept. Treball Social i Serveis Socials)
  • Carmen Vives Cases (Dept. Infermeria Comunitària, Medicina Preventiva i Salut Pública)
 • Professorat Extern:
  • Ismael Germán Ocampo Bernasconi. Consultor en violència de gènere i masculinitats
  • Vanessa Mendoza Cortés. Psicóloga social experta en violències masclistes.

A QUI VA DIRIGIT

 • Estudiants de grau i postgrau, i professionals interessades/interessats a obtenir formació complementària en prevenció de violència de gènere i intervenció.

OBJECTIUS

 • Transmetre a l'alumnat coneixements i habilitats per a contribuir a la prevenció de la violència de gènere des d'una perspectiva multidisciplinària.
 • Contribuir a la capacitat de l'alumnat per a la reflexió i generació de coneixement sobre les causes de la violència de gènere i estratègies per a la seua prevenció des de diferents nivells i sectors d'actuació professional.
 • Facilitar l'intercanvi d'experiències en intervenció en violència de gènere en diferents sectors.
 • Proporcionar coneixements i habilitats que contribuïsquen a la investigació i a la pràctica professional en matèria de violència de gènere des de la perspectiva de gènere.
 • Oferir formació complementària a l'alumnat de grau i postgrau i egressats de la Universitat d'Alacant en matèria de prevenció de la violència de gènere i intervenció.

COMPETÈNCIES

 • Competències generals:
  • Adquirir un coneixement integral sobre la violència de gènere des d'una perspectiva multidisciplinària.
  • Conèixer i raonar de manera interdisciplinària sobre les causes, les manifestacions i la prevenció de la violència de gènere.
  • Conèixer els principals models d'intervenció en violència de gènere en diferents sectors.
 • Competències específiques:
  • Desenvolupar una compressió global de les causes de la violència de gènere.
  • Valorar la rellevància de la violència de gènere com a determinant de la salut i benestar de les dones afectades i la societat en general.
  • Analitzar el paper de sector salut i els seus professionals en la generació de respostes al problema.
  • Ser capaç d'identificar usos del llenguatge com a manifestacions de violència i discriminació cap a les dones.
  • Adquirir una visió holística de les causes, les manifestacions, la prevenció i la intervenció en les situacions de violència de gènere des de la perspectiva del Treball Social en el marc dels Serveis Socials.
  • Conèixer i analitzar els models explicatius de la violència de gènere en el context familiar.
  • Conèixer i aprofundir sobre les repercussions de la violència de gènere en els fills i filles de les víctimes.
  • Adquirir coneixements teòrics i pràctics per a integrar la prevenció de la violència de gènere en les diferents etapes educatives.
  • Comprendre la necessitat de canvi cognitiu personal i professional que requereix la intervenció psicopedagògica en els processos d'aprenentatge i desenvolupament psicològic concernits en la construcció de la identitat i del coneixement social en un context determinat estructural i culturalment.
  • Integrar l'enfocament de la comunicació en el tractament, prevenció i intervenció de la violència de gènere.
  • Conèixer i aplicar els principis i valors constitucionals com a marc per a l'elaboració de polítiques en matèria de violència de gènere i de l'aplicació i interpretació normativa.
  • Conèixer, transmetre i aplicar els drets laborals i protecció social reconeguts a les víctimes de violència de gènere com a mesura per a evitar la seua exclusió del mercat laboral, així com la dependència econòmica i aïllament social que açò comporta.

PLA D'ESTUDIS

El curs es divideix en 2 mòduls:

 MÒDUL 1.- DEFINICIÓ DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE, FACTORS DE RISC I DE PROTECCIÓ (10 crèdits)

Assignatures (obligatòries)  Crèdits Professorat
Introducció als principals models explicatius de la violència de gènere 1 Eva Espinar Ruiz
Ismael Ocampo Bernasconi
Determinants socials de la Violència de gènere 2 Carmen Vives Cases
Desenvolupament i aprenentatge en les relacions de gènere 2 Vanessa Mendoza Cortés
Alicia Martínez Sanz
Relacions familiars i violència de gènere 2 Anna Rosser Limiñana
Formes i expressions de la violència de gènere 2 Eva Espinar Ruiz
Ismael Ocampo Bernasconi
Marc normatiu internacional i nacional 1 Concepción Torres Diaz

 

 MÒDUL 2.- IDENTIFICACIÓ, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ MULTIDISCIPLINÀRIA (10 crèdits)

Assignatures (obligatòries) Crèdits Professorat
Identificació, prevenció i intervenció des de l'àmbit de l'educació 2 Rocío Díez Ros
Gladys Merma Molina
Identificació i prevenció de la violència de gènere des del llenguatge 1 Carmen Marimón Llorca
Isabel Santamaría Pérez
María del Mar Galindo Merino
Comunicació i violència de gènere 2 Natalia Papí Gálvez
Marta Martín Llaguno
Abordatge de la violència de gènere des dels Serveis Socials 2 Esther Villegas Castrillo
Abordatge de la violència de gènere des de l'àmbit jurídic: constitucional, penal i laboral 2 Concepción Torres Diaz
Irene Bajo García
Nivells de prevenció des del sector salut 1 Ana Gutiérrez Hervás

 

 

AVALUACIÓ

 • Examen final global (40% de la nota final de cada assignatura). Examen tipus test final de tots els continguts del títol. Aquest examen serà en modalitat presencial si la situació sanitària el permet o en versió en línia en cas contrari.
 • Exercicis d'avaluació contínua (60% de la nota final de cada assignatura).
 • Data de lliurament de materials d'avaluació contínua:  28 de gener de 2021
 • Data de l'examen: dilluns, 8 de febrer de 2021
 • Lloc i hora de l'examen final: Per motius de la situació sanitària de Covid-19, l'examen es realitzarà en modalitat en línia.
  • Hora: 12:00 h.

ACCÉS

 • Els requisits d'accés són els següents:
  • Estar en possessió d'un títol oficial d'Educació Superior (Diplomat, Enginyer Tècnic, Arquitecte Tècnic, Llicenciat, Enginyer, Arquitecte, Grau, Màster, Doctor).
  • No estar en possessió d'un títol oficial d'Educació Superior però reunir els requisits d'accés a estudis universitaris oficials en l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES).
  • Estar cursant un títol oficial d'Educació Superior i restar menys de 18 crèdits per a la seua obtenció.

CRITERIS D'ADMISSIÓ

 • Ser aluma o alumne de la Universitat d'Alacant i haver superat 120 crèdits ECTS: 7 punts
 • Ser egressada o egressat de la Universitat d'Alacant: 5 punts
 • Professionals externes o externs amb titulació universitària i egressades o egressats d'altres universitats: 4 punts.
 • Expedient acadèmic: fins a 3 punts.

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

Dates:

Preinscripció:

 • Inici preinscripció: 01/06/2020
 • Final preinscripcio: 14/09/2020

Matrícula:
S'hi estableixen 2 terminis de matrícula:

 • Inici primer termini de matrícula: 01/07/2020
 • Final primer termini de matrícula: 08/07/2020
 • Inici segon termini de matrícula: 21/09/2020
 • Final segon termini de matrícula: 24/09/2020
Procediment:
 • PREINSCRIPCIÓ:
  La preinscripció es farà a través de PreinsUA: formulari de preinscripció.
  • L'alumnat adjuntarà en el formulari de preinscripció (PreinsUA) una còpia digital de la documentació requerida:
   • Expedient acadèmic original (traduït si escau) i certificació acadèmica dels estudis que li han donat accés al curs, en el qual s'indiquen les assignatures, qualificacions obtingudes i nota mitjana global.
   • Si escau, títol oficial d'Estudis Superiors.
   • DNI per ambdues cares.
   • Cal aportar la traducció jurada dels documents que no empren algun dels idiomes següents: castellà, valencià, anglès, francès, italià i portuguès.
  • En cas de ser alumna/e de la UA només bastarà adjuntar el document d'identitat sempre que la documentació requerida s'haja cursat en la Universitat d'Alacant.
 • MATRÍCULA:
  • El Centre de Formació Contínua enviarà un correu electrònic als estudiants admesos i que complisquen amb els requisits d'accés, en el qual se'ls comunicarà la clau d'accés al programa d'automatrícula al Campus Virtual. L'alumna/e procedirà a realitzar l'automatrícula en el termini establit sobre aquest tema.
  • Per a formalitzar la matrícula, l'alumnat haurà de presentar  tota la documentació requerida -original i còpia- en la Secretaria de l'IUIEG (Aulari II, 1a planta) a l'efecte del seu acarament abans del 21 d'octubre de 2020
  • En el cas que no es presente la documentació requerida per al seu acarament en el termini establit, es procedirà a a l'anul·lació de la matrícula.

TAXES

Preu públic per crèdit: 57 €

Totes les persones matriculades rebran una subvenció per al pagament del curs que oscil·larà, depenent de l'alumnat matriculat, entre el 75% i el 50% del preu total.

La informació completa sobre les taxes administratives a satisfer per a cada curs acadèmic es pot consultar en la pàgina:
http://web.ua.es/es/continua/tasas.html

Calendari de pagaments de les taxes de matrícula:
 • 50% de l'import de la matrícula, 10 dies des de la data de matrícula
 • 50% de l'import de la matrícula en el mes de desembre de 2020

EXPEDICIÓ DEL TÍTOL

En finalitzar el curs, l'estudiant que haja superat totes les assignatures contingudes en el pla d'estudis haurà de sol·licitar en el Centre de Formació Contínua l'expedició del títol i abonar les taxes fixades per aquest concepte. Amb caràcter provisional fins que el títol definitiu li haja sigut expedit, se li lliurarà un certificat provisional.

Els títols seran expedits pel rector i els certificats provisionals pel vicerector/a amb competències en aquests estudis, en nom del rector.

La informació per a sol·licitar el diploma del títol propi es pot consultar en el web del Centre de Formació Continua

 Organitza:

Logo IUIEGSubvenciona: Logo Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

 

Col·labora: Logo Vicerectorat de Responsabilitat Socal, Inclusió i Igualtat

 

 

 

Institut Universitari d'Investigació d'Estudis de Gènere (IUIEG)


Universitat d'Alacant
Carretera Sant Vicent s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 9415

Fax: (+34) 96 590 9803

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464