Saltar apartados
 • UA
 • IUIEG
 • Feminismo/s 29. La (in)visibilidad de las muj..ión Superior: retos y desafíos en la Academia

Feminismo/s 29. La (in)visibilidad de las mujeres en la Educación Superior: retos y desafíos en la Academia

 

FEMINISMO/S
Revista de l'Institut Universitari d'Investigació
d'Estudis de Gènere
de la Universitat d'Alacant

Número 29, juny de 2017

 

La (in)visibilidad de las mujeres en la Educación Superior: retos y desafíos en la Academia
Marcos Jesús Iglesias Martínez
Inés Lozano Cabeza (Coords.)

ÍNDEX

 

 • Marcos Jesús Iglesias Martínez i Inés Lozano Cabezas (Universitat d'Alacant)
  Introducció 

Ressenya bio-bibliogràfica
Com presentar un original

Resums 

 • Mónica Arenas Ramiro
  Universidad de Alcalá

  La igualdad de oportunidades en la carrera universitaria: conciliación y corresponsabilidad como medios para conseguirla 
  Equal opportunities in the university career: balance and corresponsibility as a means to achieve it

Malgrat l'elevada presència femenina en el món universitari, i de l'existència de normes que garanteixen formalment la igualtat entre dones i homes, la realitat segueix demostrant que les dones no gaudeixen de les mateixes oportunitats que els homes per a participar en la vida universitària i, molt menys, per a fer carrera acadèmica. La perpetuació d'estereotips de gènere, així com la falta de mesures efectives de conciliació i coresponsabilitat en les tasques domèstiques i de cures provoquen que les dones no tinguen les mateixes oportunitats que els homes per al seu desenvolupament personal i professional. El necessari reconeixement constitucional de les dones com a subjectes de drets i de les mesures de conciliació i de coresponsabilitat com a eines antidiscriminatorias, unit a una vertadera implicació de la institució acadèmica i dels seus integrants, permetrà, amb les mateixes regles de joc, tenir les mateixes oportunitats i fer visibles a les dones en un món dissenyat per i per als homes, contribuint a dissenyar un model d'Universitat i de carrera acadèmica més just i igualitari.

Paraules clau: conciliació vida familiar i laboral, coresponsabilitat, gènere, igualtat d'oportunitats, Universitat.

 

 • Tomás J. Campoy Aranda, Manuela Balcázar Fines y Viviana Vega Duette 
  Universidad Nacional del Este (Paraguay) 

  Los estudiantes universitarios ante la violencia de género 
  The university’s students and gender violence

L'objectiu d'aquest estudi ha sigut conèixer les creences sobre igualtat i violència de gènere que tenen els estudiants de la Universitat Nacional de l'Est (Paraguai), així com determinar les causes i factors de risc, amb vista a proposar intervencions,
des de la prevenció, eficaces contra el problema, que comporten a un canvi de la societat des de l'educació. Realitzat en el 2015, va abordar com a objecte les representacions i les vivències que tenen els universitaris sobre la violència de gènere, a través d'una enquesta aplicada a una mostra de 467 estudiants de totes les carreres, seleccionats per mostreig aleatori per conglomerats, d'una població de 5678 estudiants. Els resultats adonen de la presència de pautes arrelades en la cultura que podrien fer persistent la violència i discriminació cap a la dona, i de la necessitat de programes que promoguen pautes culturals diferents que desarrelen la discriminació i violència de gènere.

Paraules clau: gènere, violència, igualtat, estudiants, Universitat. 

 

 • Aurelia Flores Hernández i Lorena Jiménez Montes 
  Secretaría de Educación Pública del estado de Tlaxcala (México) 

  Socialización y sociabilidad de género en un escenario universitario altamente masculinizado 
  Socialization and sociability of gender in a masculinized university context 

El propòsit d'aquest treball és explorar els desafiaments i les tensions que enfronten estudiants universitàries en les pràctiques de sociabilitat i maneres de convivència als quals recorren per a relacionar-se amb uns altres en la cotidianeidad d'un espai educatiu construït i reconegut socialment per al gènere masculí i on la presència de les dones es mimetitza. Per a tal fi es recorre a la reflexió teòrica sobre socialització diferencial de gènere i sociabilitat, adoptant a l'antropologia de l'experiència com un paradigma metodològic, mitjançant l'aplicació directa d'entrevistes. L'estudi és de tall qualitatiu. Les troballes suggereixen que, en el sistema escolar universitari estudiat, les pràctiques de sociabilitat i convivència estan mediatizadas per camuflatges de gènere, útils i convenients per a la continuïtat d'un sistema de sexisme i violència, que si bé naix abans de la Universitat, en aquesta es consolida.

Paraules clau: gènere, sociabilitat, socialització, Universitat 

 

 • Aquilina Fueyo Gutiérrez
  Universidad de Oviedo 
  ¿Ya somos iguales? Visibilización de las desigualdades de género en la educación mediática de las estudiantes universitarias
  Are we already equals? Visibility of gender inequalities in media education of higher education female students 

En l'Educació Mediàtica per a la formació dels professionals de l'educació hem assumit el desafiament d'incorporar un enfocament de gènere en activitats que ens permeten dotar a les joves universitàries d'eines per a identificar les desigualtats que els afecten i elaborar estratègies comunicatives i creacions audiovisuals per a treballar sobre elles. En aquest article abordem els resultats d'un procés de recerca sobre la pràctica desenvolupat al llarg de diversos anys. En ell analitzem els continguts, les característiques de les creacions audiovisuals sobre les situacions de desigualtat, el disseny de les activitats i les decisions pedagògiques que adoptem. A més, presentem dos casos concrets que ens permeten exemplificar com aquestes experiències visibilizan les desigualtats de gènere que, en ocasions, romanen ocultes en les institucions universitàries i porten a les estudiants a adoptar una posició més conscient i activa enfront d'aquestes desigualtats.

Paraules clau: Educació Mediàtica, pedagogia, enfocament de gènere, Educació Superior, recerca sobre la pràctica.

 

 • Nazareth Gallego-Morón 
  Universidad Pablo de Olavide

  Más allá de las estadísticas. Invisibilización y negación de la discriminación de género en la Universida
  Beyond statistics. Invisibilization and denial of gender discrimination at university 

Les xifres estadístiques mostren l'existència d'una doble discriminació de gènere en la Universitat a Argentina: la segregació horitzontal i vertical (sostre de cristall). A més, la revisió de la literatura confirma la invisibilización i baixa conscienciació per part del cos docent universitari. El present treball forma part d'una recerca més àmplia sobre la participació de dones i homes en la Universitat
Nacional de Salta (Argentina). El principal objectiu consisteix a analitzar l'existència o no de discriminació de gènere en la Universitat i aprofundir en les percepcions que el professorat posseeix sobre aquesta i de les barreres i obstacles existents. Per a açò, en primer lloc, s'ofereix una anàlisi descriptiva de la participació d'homes i dones en el sistema universitari argentí. En segon lloc, es presenten els resultats d'una enquesta aplicada al cos docent de la Universitat Nacional de Salta. Aquests confirmen una escassa percepció del problema. A més, aquesta negació és major entre els homes. L'existència de xarxes informals de poder és assenyalada com la principal barrera per a la promoció per tots dos sexes.

Paraules clau: discriminació de gènere, segregació ocupacional, sostre de cristall, Universitat, Argentina.  

 

 • Ana García-Arroyo 
  Universitat Rovira i Virgili  

  Realidades y paradojas en la Educación Superior de India: (in)visibilidad de la mujer 
  Realities and paradoxes of India’s Higher Education: woman’s (in)visibility

En aquest article em propose analitzar els principals problemes de l'Educació Superior índia, centrant-me en els canvis que s'han produït amb la globalització, a principis dels anys noranta, i com afecten directament a les dones. Analitzaré les dades més rellevants que es desprenen de l'informe del Govern indi de l'any 2014-15, All Índia Survey on Higher Education 2014-15, què representen aquestes xifres i a quines realitats i paradoxes corresponen, en les quals es veu implicada la dona. Basant-me en la filosofia sobre Educació Superior de Martha Nussbaum (2010), l'objectiu final de la meua recerca és demostrar que les conseqüències derivades de la implantació d'un sistema d'Educació Superior, basat en el model occidental utilitari i dirigit cap al mercat, han afectat a la dona índia i continuaran amenaçant la seua qualitat acadèmica i la seua equitat de gènere-casta-classe.

Paraules clau: dona índia, globalització, educació utilitarista, conseqüències presents i futures. 

 

 • Sara González Gómez 
  Universidad de las Islas Baleares
  Andrés Payá Rico
  Universidad de Valencia

  Ciencia y género: investigadoras en formación a finales del franquismo
  Science and gender: researchers in training at the end of Francoism

Durant el segle XX, al compàs de l'increment en l'accés als estudis superiors, les dones van començar a trencar barreres en el camp de la recerca. L'objectiu principal d'aquest estudi és comprovar la forma en què va incidir sobre l'accés de la dona a la ciència la primera convocatòria del Pla de Formació de Personal Investigador (1968), inscrit dins de l'II Pla de Desenvolupament Econòmic i Social (1968/71), i les successives convocatòries de beques pre i post doctorals, amb destinació a Espanya i a l'estranger, que es van resoldre fins a 1975. Mitjançant una anàlisi quantitativa de les dades, en perspectiva de gènere, tractarem de determinar les diferents vies a través de les quals va començar a fer-se manifesta i visible la presència de la dona en el món científic espanyol, així com comprovar les especialitats o àrees majorment masculinizadas, feminitzades o en les quals es produiria una tendència cap a la igualtat.

Paraules clau: beques de formació, ciència, franquisme, dona, personal investigador.  

 • Lubi Granada Angulo 
  Universidad Pedagógica Nacional
  Secretaría de Educación Distrital – Bogotá (Colombia) 

  Discriminaciones interseccionales: percepciones de mujeres afrodescendientes en espacios de Educación Superior en Bogotá
 • Intersectional discriminations: perceptions of Afrodescending women in spaces of Higher Education in Bogotá  

El present article forma part de l'etapa d'exploració del projecte de Tesi Doctoral de l'autora. El propòsit, que determina l'exercici, se centra en la identificació de les percepcions sobre discriminació en espais d'Educació Superior a Bogotà (Colòmbia), que tenen tres dones afrodescendientes. Aquest treball es va dur a terme utilitzant la metodologia dels Nuclis d'Educació Social (NES), enfortit a través d'aportacions teòriques i de recerca relacionats amb el tema. S'evidencia de forma important el pes de la discriminació negativa en la vida acadèmica i laboral de les dones afrodescendientes participants, que s'ha constituït al llarg
del temps en una interseccionalidad entre categories susceptibles de discriminació dins i fora de l'Acadèmia.

Paraules claus: discriminació negativa i positiva, Educació Superior, interseccionalidad, dones afrodescendientes.

 • Estrella Montes López
  Universidad de Salamanca 

  La ausencia de corresponsabilidad, freno para el desarrollo de la carrera laboral femenina en la Academia 
  The lack of joint responsibility, brake for the development of the female career in Academia

Aquest article presenta part dels resultats d'una recerca sobre el desenvolupament de la carrera professional en la Universitat abordada des de la perspectiva de gènere. Concretament, se centra en la relació entre el treball acadèmic i la vida familiar a través de l'anàlisi d'entrevistes en profunditat realitzades a professorat universitari en una Universitat pública espanyola. Els resultats de recerca mostren, d'una banda, la difícil conciliació de la vida laboral i familiar d'els qui treballen en l'Acadèmia i, per un altre, els discursos de les persones entrevistades entorn de l'absència de coresponsabilitat en les llars com una de les causes de la desigual posició de la dona en la Universitat.

Paraules clau: Universitat, carrera acadèmica, gènere, conciliació, coresponsabilitat 

 

 • Elena Navarro-Astor, Arianna Guardiola-Víllora i Luisa Basset-Salom 
  Universitat Politècnica de València

  El profesorado de la Universitat Politècnica de València desde la perspectiva de género 
  Universitat Politècnica de València’s faculty from a gender perspective 

Mesurar és conèixer: El diagnòstic és un pas imprescindible per a la resolució de qualsevol problema. En aquest document s'analitza la situació del professorat de la UPV, a fi de determinar el grau de masculinización del Personal Docent i Investigador de les seues escoles i departaments. Aquesta descripció quantitativa de la situació de facto en el moment de l'estudi mostra el desequilibri existent en la institució: a més d'una segregació horitzontal, és evident l'important grau de segregació vertical. La dràstica disminució de la proporció de dones a mesura que s'ascendeix en la jerarquia acadèmica fa que la seua presència en alguna de les categories superiors siga anecdòtica. És indiscutible l'existència del sostre de cristall en la carrera docent de les professores de la UPV. Aquest estudi constitueix un pas previ per al futur desenvolupament d'estratègies, programes i plans necessaris per a aconseguir una composició equilibrada de la plantilla docent.

Paraules clau: desigualtat de gènere; Educació Superior; estadístiques; professorat; Universitat Politècnica de València.

 

 • Laura Nuño Gómez i Enrique Álvarez Conde
  Universidad Rey Juan Carlos 

  Androcentrismo académico: la ficción de un conocimiento neutral 
  Academic androcentrism: the fiction of neutral knowledge

Les universitats espanyoles expliquen en l'actualitat amb una presència normalitzada de dones en les aules i una legislació que obliga a incorporar els estudis de gènere i una perspectiva no androcéntrica en la docència i la recerca. No obstant açò, els sostres i parets de cristall segueixen presents, els estudis de gènere no s'han integrat de forma normalitzada i les diferents disciplines comparteixen una visió androcèntrica del coneixement. Després de l'adopció del conegut Pla Bolonya, lluny d'acatar tal mandat s'ha atorgat un tractament perifèric a aquesta disciplina. Aquest article aborda l'estat de la qüestió en les universitats públiques espanyoles, identifica alguns elements problemàtics així com possibles solucions.

Paraules clau: androcentrisme, estudis de gènere, Educació Superior, polítiques d'igualtat, teoria feminista.

 

 • María Inmaculada Pastor Gosálbez, Paloma Pontón Merino i Ana Acosta Sarmiento 
  Universitat Rovira i Virgili 

  El acceso a la carrera investigadora desde la perspectiva de género ¿punto de inflexión? 
  The access to the research career from a gender perspective. A turnig point? 

Les beques pre i postdoctorales són, actualment, les vies d'accés principals a la carrera acadèmica en el sistema universitari espanyol. Diagnosticar els factors que intervenen en l'accés, desenvolupament i manteniment diferencial entre dones i homes és un requisit indispensable per a la implementació de mesures dirigides a aconseguir la igualtat en el treball. Així doncs, en aquesta recerca, posem l'atenció en aquestes posicions inicials de la carrera acadèmica. L'objectiu perseguit és conèixer les condicions de treball i dinàmiques que es donen, per dones i homes, durant els primers anys d'incorporació del personal docent i investigador en formació, a la Universitat. L'estudi s'ha basat en una enquesta i entrevista en profunditat a una mostra del Personal Investigador en Formació (PIF) de la Universitat Rovira i Virgili (URV). Les dades indiquen que existeixen diferències en les condicions de treball així com en les motivacions, càrregues docents i expectatives que poden condicionar el desenvolupament diferenciat per gènere de la carrera investigadora.

Paraules clau: gènere, carrera acadèmica, Universitat, desigualtats

 

 • Helena Rausell Guillot i Marta Talavera Ortega 
  Universitat de València

  Dificultades de la coeducación en la formación del profesorado
  Difficulties in coeducation in teaching training 

La situació de la implementació del gènere i la diversitat sexual en les etapes d'Educació Infantil i Primària és heterogènia en el conjunt d'Espanya. El present estudi se centra a analitzar la situació de la perspectiva de gènere en el Màster de Investigació en Didàctiques Específiques de la Universitat de València, com a part de la formació especialitzada que s'ofereix des de la Facultat de Magisteri per a futurs docents i altres formadors. També tracta de fer una proposta metodològica per a contribuir a la formació especialitzada en recerca des de la perspectiva de gènere.

Paraules clau: coeducació, gènere, igualtat, formació inicial del professorat, didàctica.  

 • Emanuela Sala
  University of Milano Bicocca (Italy)
  Roberta Bosisio
  University of Turin (Italy) 

  Gender inequalities in Italian academia. What future for female academics?  
  Desigualdades de género en la Academia italiana. ¿Cuál es el futuro para las mujeres académicas?

En les últimes dues dècades, el Ministeri italià d'Educació, Universitat i Recerca (MIUR) va promulgar dues reformes i va aprovar un gran nombre de procediments parlamentaris que van canviar radicalment el sistema acadèmic italià, per exemple, el paper de l'investigador permanent va ser suprimit i van ser introduïts diversos tipus d'investigadors a termini fix. Fins a ací, molt poc és conegut sobre els
efectes d'aquestes reformes en les progressions de carrera d'homes i dones. A través d'un únic conjunt de dades, la qual cosa inclou informacions sobre el personal acadèmic intern d'Itàlia, aquest article té com a objectiu proporcionar un resum dels canvis en el sistema acadèmic introduïts per les reformes i una comparació entre les diferents condicions dels acadèmics homes i dones en la Universitat. El focus d'aquesta recerca està en les cohortes més joves d'acadèmics que treballen com a investigadors. La principal troballa és que, en un context on els processos de selecció i reclutament no estan basats exclusivament en el mèrit,
les reformes de gènere neutral del MIUR estan contribuint a la reproducció del desavantatge femení.

Paraules clau: dones en la ciència, desigualtats de gènere, joves acadèmics, reformes universitàries, carrera de dones  

 • Marina Tomàs-Folch 
  Universitat Autònoma de Barcelona

  El liderazgo en la Universidad: el papel que tienen ellas 
  Leadership in university: the role that women have 

En aquest article presentem tres factors que determinen en gran parteix la igualtat d'oportunitats en les universitats pel que fa al gènere: la cultura organitzativa en la Universitat, la participació en la gestió universitària i l'exercici del lideratge. Es presenten tres estudis mixts (quantitatius i qualitatius) que el seu objectiu és obtenir la percepció que té el professorat universitari de la cultura institucional pel que fa al gènere, al lideratge i a la participació en la presa de decisions. Els resultats mostren que persisteix una percepció sobre models estereotipats de l'estil de lideratge de les persones que exerceixen l'adreça departamental que s'identifiquen
amb la construcció social del masculí, que existeixen formes de participació en les reunions dels òrgans de govern diferenciats segons el gènere de qui participa i de qui lidera, que es troben certs trets en les motivacions i formes d'exercir els càrrecs d'adreça en la Universitat en funció del gènere i que el lideratge de la recerca està majoritàriament en mans del gènere masculí.

Paraules clau: lideratge, Universitat, dones, participació, presa de decisions.  

 • Esther Torrado Martín-Palomino 
  Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres 
  Universidad de La Laguna 
  Ana M. González Ramos 
  Universitat Oberta de Catalunya 

  Redes de cooperación: una herramienta para minimizar las desigualdades de género en la ciencia  
  Cooperation networks: a tool to minimize gender inequalities in science

Els missatges triomfalistes sobre la incorporació de dones en àmbits científics, no obstant açò, oculten una realitat invisible, que només els estudis feministes han abordat i demostrat amb evidències. Aquests estudis aporten perspectives analítiques que revelen les complexes relacions entre dones i homes, marcades per les estructures del poder masculí. Un examen crític de la realitat, revelarà que la igualtat formal no ha suposat una igualtat real i que, al contrari, serveix de justificació de les actuals discriminacions de gènere. L'objectivitat i la meritocracia oculten desigualtats entre els homes i les dones en la ciència. Aquest article se centra en l'anàlisi de
la situació de les dones investigadores i en les estratègies per a aconseguir majors metes en les seues carreres. En aqueix sentit, analitzem la utilitat de les xarxes de cooperació, que poden ser institucionals, com les unitats d'igualtat, instituts i grups d'estudis de gènere, o informals, on un grup de dones capitalitza la seua experiència, mitjançant la informació o suport emocional en benefici d'altres dones. Per a desenvolupar aquestes tesis, ens hem recolzat en diferents fonts bibliogràfiques, en els resultats de l'enquesta realitzada a 700 dones i homes que exerceixen treballs de recerca en les universitats i centres de recerca, i en deu estudis de casos dins del projecte Genera: Generació d'una economia del coneixement més inclusiva i competitiva1. Els resultats mostren que, si ben no són l'única estratègia, les xarxes basades en la sororidad i la cooperació proporcionen avantatges per a millorar els seus assoliments i també per a reduir els costos personals de perseguir una carrera altament competitiva i fortament marcada per una estructura de poder masculina.

Paraules claus: estudis feministes, xarxes, sororidad, cooperació, mentorazgo, carreres
científiques, patriarcat.

 

Institut Universitari d'Investigació d'Estudis de Gènere (IUIEG)


Universitat d'Alacant
Carretera Sant Vicent s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 9415

Fax: (+34) 96 590 9803

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel. 96 590 3400 - Fax 96 590 3464