Saltar apartados

REVISTA FEMINISMO/S

 • ISSN : 1696-8166
 • Dipòsit Legal: A-910-2003

Feminismo/s és una publicació semestral de l'Institut Universitari d'Estudis de Gènere de la Universitat d'Alacant, oberta no solament al personal investigador que compon l'IUIEG, sinó a tota la comunitat acadèmica. Amb un enfocament de caràcter interdisciplinari, té com a finalitat impulsar i canalitzar la investigació en l'àmbit dels estudis de gènere i de les dones, proporcionant al públic lector eines d'anàlisi per a interpretar les relacions de gènere en l'àmbit sociocultural contemporani sense deixar de banda la perspectiva històrica.

A partir del número 30 corresponent a desembre de 2017, els números de Feminismo/s inclouran un dossier monogràfic coordinat per una investigadora o un investigador responsable, una secció de miscel·lània i un apartat de ressenyes.

Des de l'any 2003, compleix la periodicitat establida i se sotmet a arbitratge extern anònim d'experts. La revista está indexada en les bases de dades de REDIB (Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico), ISOC (Base de dades del Centre d'Informació i Documentació Científica del CSIC), ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciencies), MLA (Modern Language Association) CIRC, MlAR, Latindex, Dialnet, Ulrich's web i Google Scholar.

Llicència de Creative Commons
Els continguts de la revista es publiquen sota una llicència Creative Commons Reconeixement 4.0 Internacional

Feminismo/s s'ofereix a la comunitat investigadora
en accés obert
.

 

PRESENTACIÓ

La revista Feminismo/s naix l'any 2003 des del Centre d'Estudis sobre la Dona de la Universitat d'Alacant amb la voluntat d'oferir a la comunitat acadèmica i a la societat civil un espai d'expressió i debat crític en l'àmbit dels estudis de gènere i de la teoria feminista. La creació de la revista responia llavors a la necessitat d'examinar des de les perspectives teòrica i pràctica quines relacions de poder són a la base de la discriminació per raons de gènere i com es configuren i es materialitzen en la vida diària. Afegir la perspectiva de gènere a l'experiència quotidiana significava ampliar les possibilitats de comprensió entre individus i assentar les bases per a una entesa mútua capaç de suavitzar els conflictes que, juntament amb altres causes d'índole sociocultural, desemboquen en un desequilibri en les relacions de poder entre homes i dones.

Així mateix, aquest projecte sorgia de la necessitat de relacionar la producció cultural amb la societat i amb una dimensió ètica i compromesa de la investigació i del treball acadèmic. En aquest sentit, el teixit textual es configurava no solament com el producte del conjunt historicocultural d'una època, sinó també com un treball en el qual es materialitza la relació subjectivitat/escriptura dins de la relació poder/saber.

El 2014, l'Institut Universitari d'Estudis de Gènere de la Universitat d'Alacant pren el testimoni al Centre d'Estudis sobre la Dona en la seua tasca d'entrellaçar la investigació sobre el gènere, la producció cultural i la societat, sempre amb una dimensió ètica i compromesa del treball acadèmic. Com a continuació del projecte editorial començat pel CED una dècada abans, la revista Feminismo/s es consolida en aquesta nova etapa mantenint un enfocament de caràcter interdisciplinari que té com a finalitat proporcionar al públic lector unes eines d'anàlisi en la interpretació de les relacions de gènere en l'àmbit sociocultural contemporani sense deixar de banda la perspectiva històrica.

Feminismo/s es configura així com un espai permanentment obert per a canalitzar la tasca investigadora, intercanviar diferents punts de vista i construir un marc teòric lliure d'essencialismes en el desenvolupament dels estudis de les dones, del gènere i de la teoria feminista.

EQUIP EDITORIAL I CONTACTE

 • Directora: Helena Establier Pérez (Universitat d'Alacant)
 • Editora adjunta: Maribel Peñalver Vicea (Universitat d'Alacant)
 • Consell de Redacció :
  • Mar Esquembre Valdés (Universitat d'Alacant)
  • Purificación Heras González (Universitat Miguel Hernández)
  • Carmen Mañas Viejo (Universitat d'Alacant)
  • Nieves Montesinos Sánchez (Universitat d'Alacant)
  • Mónica Moreno Seco (Universitat d'Alacant)
  • M.Dolores Ramos (Universitat de Màlaga)
  • María Pilar Rodríguez Pérez (Universitat de Deusto)
  • M.Teresa Ruiz Cantero (Universitat d'Alacant)
 •   Consell Assessor :
  • Nieves Baranda Leturio (UNED)
  • Ester Barberá Heredia (Universitat de València)
  • Karine Bergès (Université de Cergy-Pontoise)
  • Mabel Burín (Universitat de  Buenos Aires)
  • Silvia Caporale Bizzini (Universitat d'Alacant)
  • Àngels Carabí (Universitat de Barcelona)
  • Rosa Cobo Bedía (Universidade da Coruña)
  • Pilar Cuder Domínguez (Universitat de Huelva)
  • Bradley S. Epps  (University of Cambridge)
  • M. Victoria Gordillo  (Universitat Complutense de Madrid)
  • Annabel Martín (Dartmouth College)
  • Angela O'Hagan  (Glasgow Caledonian University)
  • Montserrat Palau,  (Universitat Rovira i Virgil)
  • Eulalia Pérez Sedeño (Consell Superior d'Investigacions Científiques)
  • Alicia Puleo (Universitat de Valladolid)
  • Carme Riera Guilera (Universitat Autònoma de Barcelona)
  • Begoña San Miguel del Hoyo (Universitat d'Alacant)
  • Marta Segarra (Universitat de Barcelona)
  • Cristina Segura Graíño (Universitat Complutense de Madrid)
  • María del Carmen Simón Palmer  (Consell Superior d'Investigacions Científiques)
  • Meri Torras (Universitat de Barcelona)
  • María Teresa Vera Balanza (Universitat de Málaga)

 

 

 

 

 

INFORMACIÓ ESPECÍFICA

 • COM PRESENTAR UN ORIGINAL

  1. Els treballs seran el resultat d'una investigació original i hauran de contenir conclusions noves basades en una metodologia plantejada i justificada degudament. Només s'admetran treballs inèdits que no estiguen en procés d'avaluació per altres revistes, i aquests podran estar redactats en espanyol, anglès o valencià.

  2. L'extensió dels treballs presentats no excedirà les 9.000 paraules, incloent-hi notes i bibliografia.

  3. El nombre i extensió de les notes al peu es reduirà a l'indispensable.

  4. Els autors sotmetran els seus articles en Word a través del correu electrònic de la revista (revistafeminismos@ua.es) i hauran d'aportar imprescindiblement: 

  • Títol del treball.
  • Nom de l'autor o de l'autora, institució a la qual pertany, adreça professional completa i adreça electrònica.
  •  Arxiu del text en format Word, que no continga el nom de l'autor o autora, amb:
   • El títol en espanyol  i en anglès.
   • Un resum d'unes 150 paraules en espanyol, i la seua correcta versió anglesa. Aquest resum haurà
    d'atenir-se a l'esquema següent: objectius del treball, metodologia i conclusions o tesis.
   • Cinc paraules clau en espanyol, i la seua correcta versió anglesa.
   • El text de l'original.
   • Un breu CV (com a màxim 300 paraules)
   

  5. Els treballs se sotmetran a un procés de selecció i avaluació anònim i per experts, segons el procediment i els criteris fets públics per la revista.

   

 • NORMES EDITORIALS I D'ESTIL

  1 .- Els articles estaran redactats en Word amb lletra Times New Roman, mida de 12 punts i amb un interlineat d'un espai i mig.

  2 .- L'extensió no excedirà de 9000 paraules, incloent-hi notes i bibliografia.

  3 .- La primera línia de cada paràgraf anirà sagnada.

  4 .- Les notes, que s' hauran de reduir a l'indispensable i s'utilitzaran només per a informació suplementària, seran a peu de pàgina, amb lletra de 10 punts i interlineat senzill. La crida en el text anirà abans del signe de puntuació.

  5 .- Les referències bibliogràfiques aniran entre parèntesis en el text de l'article, no en les notes, seguint les indicacions següents:

            5.1 . Referència a una idea d'un autor/a el nom del/la qual no se cita expressament en el text:

            - “En la cultura renacentista y humanística italiana este debate sobre los sexos tuvo una muy especial viveza” (Blanco 265).

            - El debate sobre los sexos fue muy vivo en la cultura del Renacimiento y del Humanismo italianos (Blanco 265).

   No es posa coma [,] entre el nom i el número de pàgina.

            5.2. Referència a una idea d'un autor el nom del qual sí se cita en el text:

            - Según Moi, “la obra de Kristeva no se puede considerar fundamentalmente feminista” (174).

            5.3 . Si l'autor solament té una obra citada, no s'inclou l' any d'edició.

            5.4. Si se cita més d'una obra d'un mateix autor, cal incloure la data d'edició de cadascuna, darrere del nom. Ha d'inserir-se una coma [,] SOLAMENT entre l'any i la pàgina:

            - “En la cultura renacentista y humanística italiana este debate sobre los sexos tuvo una muy especial viveza” (Blanco 1997, 265).

            5.5 . Utilitzeu "ver" o "Ver". No empren "cfr.", "véase", "vid." o "comp.". En cap cas s'usen indicacions com "op. cit.", "art. cit.", "loc. cit.", "id.", "ibid.", "supra", "infra", "passim", "et alii".

  6 .- Les cites extenses (quatre o més línies) es destaquen del text mitjançant un paràgraf sagnat. No s'usen cometes. El punt anirà en aquest cas davant del parèntesi que conté la referència bibliogràfica i no després.

  7 .- Els diferents apartats del text s'ordenaran seguint la numeració aràbiga (1, 2,3,...) i el títol de cadascun anirà en lletra majúscula i en negreta. Els subapartats s'enumeraran de la manera següent: 1.1, 1.2, 1.3, etc. i els seus títols aniran en minúscula i en negreta.

  8 .- Les fotografies i imatges s'han de lliurar en format digital, separades del text, en format tif, amb una qualitat de 300 punts per polzada. Han d'estar identificades convenientment segons siguen citades en el text.

  9 - Llista d'obres citades:

            9.1 . Les entrades bibliogràfiques apareixeran al final del document, ordenades alfabèticament i amb sagnat francès.

            9.2 . Els noms dels autors i editors es donaran complets, i mai en majúscula.

            9.3 . Quan s'incloga una obra de diversos autors, solament en el primer es fa precedir el cognom.

            9.4 . Quan s'inclou més d'una obra d'un mateix autor, s'ordenen cronològicament; en tots els casos es fa constar el nom de l'autor.

            9.5 . En les revistes, el número de volum i fascicle es donarà sempre amb caràcters aràbics.

            9.6 . Cada entrada s'organitzarà de la manera següent:

  A . LLIBRES

   • Amb únic/a autor/a o editor/a : Cognom, Nom. Títol del llibre en cursiva . Edició utilitzada. Número de volums [si més d'un]. Nom de la sèrie o col·lecció [si escau]. Lloc de publicació: Nom de l'editorial, data de publicació.

            Bloom, Harold. Poetry and Repression: Revision from Blake to Stevens . New Haven: Yale University Press, 1976.

            Moi, Toril (ed.). The Kristeva Reader . Oxford: Blackwell Publishers, 1986.

  Amb diversos/es autors/es o editors/es : Cognoms, Nom, i Nom Cognoms. Títol en cursiva . Ciutat: Editorial, any.

             Anderson, Bonnie, y Judith P. Zinsser. Historia de las mujeres: una historia propia . 2 vols. Barcelona: Crítica, 1991.

             Perrot, Michelle, y Georges Duby (eds.). Historia de las mujeres . Madrid: Taurus, 1991.

  B. ARTICLES

  Amb un/a únic/a autor/a : Cognoms, Nom. "Títol". Revista en cursiva núm. Volum en aràbic. Fascicle en aràbic (any): pàgines (sense p./pàg.).

            Valcárcel, Amelia. “El primer ensayo feminista de una teoría del poder”. Panorama 9 (1990): 59-64.

            Vogel, Lisa. “Erotica, the Academy and Art Publishing: A Review of Woman as Sex Object. Studies in Erotic Art, 1730-1970, New York, 1972”. Art Journal 35.4 (1976): 378-385.

   • Amb diversos/es autors/es : Cognoms, Nom, i Nom Cognoms. "Títol". Revista en cursiva núm. volum en aràbic. Fascicle en aràbic (any): pàgines (sense p./pàg.).

            López-Zafra, Esther y Rocío García Retamero. “Mujeres y liderazgo: ¿discapacitadas para ejercer el liderazgo en el ámbito público?”. Feminismo/s 13 (2009): 85-104.

   

  C. COL·LABORACIÓ EN LLIBRE COL·LECTIU : Cognom de l'autor o de l'autora, Nom de l'autor o de l'autora. "Títol de la col·laboració". Títol del llibre en cursiva . Ed./Eds. Nom i cognoms de l'editor o de l'editora. Edició utilitzada. Número de volum [si més d'un]. Lloc de publicació: Nom de l'editorial, data de publicació. Pàgines.

            Smith-Rosenberg, Carroll. “Writing History: Language, Class and Gender ». Feminist Studies . Ed. Teresa de Lauretis. Bloomington: Indiana University Press, 1986, 31-54.

    D. TÍTOLS DE LLIBRES AMB DIVERSOS VOLUMS

   • Si cada volum té un títol propi , es farà constar així:

            Díaz-Diocaretz, Myriam, e Iris M. Zavala (coords.). Breve historia feminista de la literatura española (en lengua castellana), I: Teoría feminista: discursos y diferencias . Barcelona: Anthropos, 1993.

   • Si cada volum no té títol propi:

             Pardo Bazán, Emilia. Obras completas . Vol. 2. Ed. Federico Carlos Sainz de Robles. Madrid: Aguilar, 1957.

  E. CITES DE PREMSA : Cognom de l'autor, Nom de l'autor. "Títol del treball". Nom del periòdic en cursiva [cas que no siga universalment conegut: Ciutat, País] dia mes any: pàgines

             Lara, Fernando. “Victoria Kent, una mujer de suerte”. Triunfo, 22 octubre 1977: 62.

  F. PUBLICACIÓ EN INTERNET : Cognom de l'autor, Nom de l'autor. "Títol del treball". Nom de la publicació en cursiva Volum. Número (Any): pàgines [si en té]. Data d'accés.

  Safa Barraza, Patricia, y Juan Manuel Ramírez Sáiz. “Deterioro urbano y calidad de vida en las grandes urbes: la participación de las mujeres en las organizaciones vecinales ”. La ventana 54 (2011): 110-145. 20 de abril de 2015.

  G. Les WEBS se citaran d'acord amb el model següent:

             <http://www.cis.es/cis/opencms/ES/2_barometros>, consultado el 19-06-2008

   


   

   

 • COM PROPOSAR UN DOSSIER MONOGRÀFIC

  La proposta d'un dossier monogràfic per a la revista Feminismo/s es farà arribar a la directora de la revista (Helena.establier@ua.es) i contindrà la informació següent:

  1. Títol provisional del dossier monogràfic.

  2. Un CV complet de la coordinadora o del coordinador (o de les coordinadores o coordinadors) del monogràfic.

  3. Una descripció dels objectius i una justificació de l'oportunitat del tema proposat (tres-centes paraules).

  4. Una llista provisional de participants en el volum, acompanyat d'una breu ressenya biobibliogràfica de cadascun o cadascuna i dels títols dels treballs previstos (als quals se sumaran posteriorment els rebuts a través de la convocatòria de comunicacions i que superen, com els anteriors, el procés d'avaluació de la revista).

  5. Les propostes seran considerades pel Consell de Redacció de Feminismo/s en el termini màxim d'un mes a partir de la data de recepció.

   

 • PROCÉS D'AVALUACIÓ

  1) Els originals rebuts són valorats, en primera instància, pel Consell de Redacció de la revista per a decidir sobre l'adequació a les àrees de coneixement i als requisits que la revista ha publicat per als autors o autores.

  2)  El Consell de Redacció envia els originals, sense el nom de l'autor o de l'autora, a dos revisors o revisores externs al Consell Editorial. A partir dels informes elaborats per aquests o aquestes el Consell de Redacció decideix rebutjar o acceptar l'article o sol·licitar-hi modificacions a l'autor o autora del treball.  Els autors o autores reben una notificació detallada i motivada en què s'exposa, retocat, el contingut dels informes originals, amb indicacions concretes per a la modificació si és el cas. Feminismo/s pot enviar als autors o autores els informes originals rebuts, íntegres o en part, sempre de manera anònima. En cas de discrepància en els informes d'avaluació, la revista es reserva el dret de sotmetre el treball a la valoració de la coordinadora o coordinador del volum i del Consell de Redacció, o de sol·licitar-ne una tercera avaluació.

   3) L'informe emès pels revisors o revisores inclou:

            a) una valoració global de l'article i dels resums.

            b) una valoració quantitativa de la qualitat (bona | acceptable | insuficient) segons aquests cinc criteris: originalitat i interès del tema; pertinència en relació amb les investigacions actuals en l'àrea; rigor metodològic i articulació expositiva; bibliografia significativa i actualitzada, netedat formal i claredat de discurs.

            c) una recomanació final: publicar | sol·licitar modificacions | rebutjar.


   

 • COBERTURA, DIFUSIÓ I PRESÈNCIA EN BASES DE DADES

 • PRINCIPIS ÈTICS DE PUBLICACIÓ

  La publicació d’articles en una revista amb avaluació d’experts és un reflex directe de la qualitat del treball dels/de les autors/es i del compromís i la qualificació dels/de les investigadors/es que actuen com a revisors/es. Per això Feminismo/s és una publicació compromesa amb els principis ètics de l’activitat científica en els termes següents:

  1. Publicació i autoria

  Tots els articles han d’incloure una llista de referències, com també indicar si han rebut suport econòmic. Els treballs han d’estar lliures de plagi o frau científic. Els supòsits* de plagi i frau científic són els esmentats a continuació:

  • Plagi: còpia literal sense usar les cometes i citar la font; còpia substancial (materials d’investigació, processos, taules...); parafrasejar o reproduir idees sense citar la font o canviant el significat original; reutilitzar i enviar textos propis ja publicats sense indicar la font i parafrasejar de manera abusiva fins i tot citant la font.
  • Frau científic: no reconeixement de tots/es els/les investigadors/es que participen en l’elaboració del treball; l’enviament simultani a diverses publicacions; la divisió d’un treball en parts diferents que comparteixen les mateixes hipòtesis, població i mètodes, com també la utilització de dades falses o no provades. Finalment, els/les autors/es han de declarar a la revista els potencials conflictes d’interès quan envien un treball.
  * Font: http://www.ethics.elsevier.com/

  2. Responsabilitat dels/de les autors/es

  • L’enviament de treballs a Feminismo/s implica la lectura i l’acceptació de les normes editorials i de publicació de la revista, incloent-hi la participació en un procés anònim d’avaluació d’experts. 
  • Tots/es els/les autors/es que signen un treball han d’haver contribuït de manera significativa en l’elaboració i han d’estar d’acord amb el resultat final i amb l’enviament del treball perquè siga avaluat.
  • Els treballs han de reconèixer a tots/es els/les autors/es que hi han participat.
  • Les dades utilitzades en l’article han de ser reals i autèntiques.
  • Els/les autors/es assumeixen l’obligació de corregir o retractar-se davant possibles errors detectats posteriorment.
  • Els articles han de ser inèdits i no poden ser enviats simultàniament a cap altra publicació.

   

  3. Procés de revisió

  Tots els articles enviats a la revista se sotmeten a un procés d’avaluació d’experts amb les característiques següents:

  • La selecció dels/de les revisors/es es fa d’acord amb les normes i els principis previs basats tant en la seua qualificació com en la qualitat de la seua producció científica.
  • El procés de revisió serà totalment anònim tant pels/per els autors/es com pels/per les revisors/es. Els articles i les revisions seran tractats confidencialment.
  • Els/les revisors/es consideren, entre els criteris d’avaluació, el respecte als principis ètics essencials en la investigació científica.
  • Els judicis expressats en les revisions han de ser objectius.
  • Tant autors/es com revisors/es han de revelar les relacions i les fonts de finançament que puguen generar potencials conflictes d’interessos.

   

  4. Responsabilitats dels/de les editors/es

  • L’equip editorial té la responsabilitat i autoritat per a acceptar o rebutjar un article basant-se en les revisions.
  • L’equip editorial revelarà, si escau, les relacions o les fonts de finançament que puguen ser potencialment considerades com a conflictes d’interessos pel que fa a l’acceptació o el rebuig dels treballs.
  • Només s’acceptaran els articles en els quals hi ha una evidència certa sobre el compliment de les normes editorials.
  • El Consell de Redacció de Feminismo/s es reserva el dret de retirar qualsevol treball rebut, acceptat o ja publicat en cas de constatar-se plagi, falsificació o publicació duplicada, com també els diversos supòsits de frau científic anteriorment enumerats.  De la mateixa manera, promourà la publicació de correccions o retractacions davant errors detectats.
  • L’equip editorial es compromet a preservar l’anonimat dels/de les revisors/es de manera que mai puguen ser associats/des amb els articles revisats.

   

  5. Qüestions ètiques de publicació

  L’equip editorial es compromet a:

  • Vigilar i preservar els principis ètics de publicació.
  • Mantenir la integritat de l’expedient acadèmic.
  • Evitar la publicació de material plagiat o elaborat de manera fraudulenta.
  • Estar obert a la publicació de correccions, aclariments, retractacions i disculpes sempre que siga necessari.
  • Oferir suport en el procés de retractació d’articles.
  • Fer totes les accions necessàries per a complir els estàndards de compromís intel·lectual i ètic.


   

  AVÍS LEGAL

  D’acord amb el que estableixen els articles 138-143 de la Llei de propietat intel·lectual, la publicació d’un treball que atempte contra aquests drets serà responsabilitat de l’autor/a. L’equip editorial de Feminismo/s no es fa responsable, en cap cas, de la credibilitat i autenticitat dels treballs. De la mateixa manera, les opinions i els fets expressats en cada article són de responsabilitat exclusiva dels/de les autors/es i Feminismo/s no s’identifica necessàriament amb aquests.

   

 • COM ES POT OBTENIR LA REVISTA

  La revista es ven a un preu de 12 euros a través del Servei de Publicacions de la Universitat d'Alacant.

  Vendes:
  Telèfono: 96 590 9445
  Fax: 96 590 94 45
  E-mail: Publicaciones.Ventas@ua.es

  La revista manté intercanvis amb publicacions pertanyents a altres institucions acadèmiques o investigadores, espanyoles i extrangeres. Per a realitzar una sol·licitud d'intercanvi, cal complir el formulari inclòs en “Solicitud d'informació” .

   

ÚLTIM NÚMERO

 

 

 

 

Feminismo/s 29

La (in)visibilidad de las mujeres en la Educación Superior: retos y desafíos en la Academia

Marcos Jesús Iglesias Martínez
Inés Lozano Cabezas (Coords.)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÚMEROS ANTERIORS

 •  Es pot consultar el text complet dels volums en:

  Portal de difusió de la producció científica iberoamericana impulsat per la Universitat de La Rioja

Repositori Institucional de la Universitat d'Alacant xicotet Repositori Institucional de la Universitat d'Alacant (RUA)

 • Feminismo/s s'ofereix a la comunitat investigadora en accés obert

 

 


 

Feminismos 1. FEMINISMO Y MULTIDISCIPLINARIEDAD Feminismo/s 1

Feminismo y Multidisciplinariedad

 

Edició esgotada

 

 

 

Institut Universitari d'Investigació d'Estudis de Gènere (IUIEG)


Universitat d'Alacant
Carretera Sant Vicent s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 9415

Fax: (+34) 96 590 9803

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel. 96 590 3400 - Fax 96 590 3464